Landelijke dag project Detentie & Re-integratie | 18 juni 2019 | De ReeHorst | Ede

Themasessies

 

Hoe kunnen we op basis van minimale informatie gedegen besluiten nemen en welke rol speelt het Zorg- en Veiligheidshuis daarbij? De deelnemers aan deze sessie gaan dat zelf ontdekken. Ze krijgen een casus voorgelegd die gaandeweg van meer informatie wordt voorzien. De actieve sessie biedt hun handvatten voor het delen van informatie en de weg naar een goede gezamenlijke besluitvorming.

 

Twee ‘compagnons’ (justitiabelen van de leer-, leef- en werkgemeenschap de Compagnie) vertellen over dit spraakmakende project in PI Krimpen aan den IJssel. Vanuit een persoonlijk Compagnieplan werken de gedetineerden op een speciale afdeling, waar zelfredzaamheid voorop staat,  toe naar een betaalde baan en herstel van relaties. Vrijwilligers en ondernemers zijn hierbij nauw betrokken. De compagnons gaan met u in gesprek over wat dit project  hun biedt en waar zij nog tegenaan lopen in de maatschappij, zoals het stempel van gedetineerde, onbegrip en regelgeving.  

 

Bij binnenkomst moet een gedetineerde snel en volledig worden gescreend om zo een persoonsgericht detentie & Re-integratieplan (D&R-plan) op te stellen. Wie is de gedetineerde? Welke problematiek speelt er? Bij wie was hij al in beeld? Welke rol kunnen netwerkpartners hierbij spelen? In deze themasessie ervaren deelnemers zelf hoe deze screening (integrale intake) in zijn werk gaat.

 

Deze interactieve sessie neemt u mee in de wereld van gedetineerde vaders. Wat voor impact heeft de detentie op hun gezinnen? Hoe blijven de gezinnen intact en hoe minimaliseren we de detentieschade bij kinderen? Voorbeelden uit de praktijk laten zien hoe we hieraan kunnen werken. Wij vragen de deelnemers vooraf hierover na te denken vanuit het perspectief van de vader of het kind.

 

Een ervaringsdeskundige vertelt over het delict waarvan ze slachtoffer werd en hoe ze ermee om is gegaan. Ook vertelt ze over haar perspectief op de daders, hun detentie en re-integratie en waar ze nu staat. Aan de hand van dit verhaal stellen we de deelnemers de vraag: Wat kunt u vanuit uw eigen rol bijdragen aan slachtofferbewustzijn en herstel?

 

Zo vroeg mogelijk beginnen bij het op orde brengen van de 5 basisvoorwaarden, is het streven. Tijdens deze sessie staat de vraag centraal: wat zijn de mogelijkheden om tijdens de detentie, in samenwerking met de ketenpartners, te komen tot een schuldhulpverleningsplan? En hoe kan de gemeente hierbij de regie voeren? Mogelijkheden, beperkingen, maar vooral kansen komen aan bod.

 

Bij de re-integratie is steeds meer aandacht voor het sociaal netwerk van een (ex-)gedetineerde. Gezin, familie en/of vrienden kunnen gedetineerden helpen hun leven weer op te bouwen. Hoe wordt dit in de praktijk vormgegeven, bijvoorbeeld door sociale wijkteams? Wat zijn de eerste ervaringen? Hierover gaan we met elkaar in gesprek.

 

Aandacht voor het herstel van de band tussen kinderen en hun gedetineerde ouder is belangrijk, van arrestatie tot vrijlating. Wat doen we al en wat kan er beter? In rondetafelgesprekken met diverse ervaringsdeskundigen ontdekken we wat nodig is om die band tussen kind, ouder en hun sociale netwerk te herstellen. Het Expertisecentrum KIND ondersteunt professionals op dit vlak.

 

Meestal ligt de aandacht op risicofactoren, maar er zijn ook beschermende factoren die het verschil kunnen maken in het gedrag van een (ex-)gedetineerde. Dat kan zijn een relatie, een goed netwerk of een ingrijpende gebeurtenis. Bij het werken aan re-integratie kan winst worden behaald bij het (opnieuw) activeren van die beschermende factoren. De reclassering is hierin in een nuttige partner.

 

In het programma Koers en kansen werken justitie, zorg en gemeenten samen voor een effectievere sanctieuitvoering en vermindering van recidive. Verspreid over het land zijn verschillende projecten opgezet die zijn toegesneden op de lokale situatie. Er wordt per casus bekeken wat iemand nodig heeft voor een leven zonder criminaliteit. Tijdens deze sessie worden een of twee van die experimenten besproken